ZINDYWIDUALIZOWANIE

Zindywiduali­zowanie to wyraża m. in. społeczne uwarunkowa­nia podejmującego działanie, jego wiedzę rzeczy­wistą, przeświadczenia irracjonalne, emocjonalne ce­chy jego osobowości, wreszcie własne indywidualne potrzeby i interesy (np. potrzeba awansu, potrzeba uznania w środowisku, utrzymania się w konwencji zwyczajowej panującej w danym środowisku). W re­zultacie, jak zauważa M. Karwat, porządek war­tości podejmującego działania polityczne kształtuje się pomiędzy dwoma ekstremami, a mianowicie po­między wyłącznie wartościami nadrzędnymi a war­tościami jednostkowymi nie respektującymi dobra ogólnego. Chodzi tutaj o dwie sytuacje diametralnie odmienne: kiedy jednostka bądź grupa społeczna poświęca swoje „ja” na rzecz wartości politycznych nadrzędnych (np. postawy patriotyczne w okresie wojny, działanie świadome z narażeniem życia) a tak­że v/ przypadku, kiedy w politycznym działaniu je- dnostkowo-grupowym ludzie w rzeczywistości kie­rują się wyłącznie swymi egoistycznie pojmowany­mi interesami.Powiedzieliśmy, iż działania polityczne podejmo­wane są w dwóch przekrojach społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!