PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁANIA

Po zakończeniu działania złożonego często zada­wane jest pytanie dlaczego taki właśnie efekt został osiągnięty. Dla przykładu: dlaczego koszty budowy danego, bardzo ważnego dla kraju, obiektu przemy­słowego były wyższe od pierwotnie zakładanych lub inaczej — dlaczego ostateczny cel został osiągnięty przy znacznie wyższych nakładach w porównaniu z kosztorysem. Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać wśród zmiennych wyjaśniających, a mia­nowicie Co (Ci, Ei, C2, E2, C3). Dla udzielania szcze­gółowej odpowiedzi trzeba będzie także sięgnąć do kryteriów cząstkowych i poddać je analizie, gdyż na gruncie Ei oraz E2 były podejmowane decyzje C2 i C3. Kryteria cząstkowe były bowiem zawsze sytua­cyjnie uwarunkowane, choć kontekstowo odnoszono je zawsze do E3, którym było wybudowanie wspom­nianego obiektu przy założonych w decyzji kierun­kowej (Co) kosztach. Zazwyczaj dzieje się tak, że od, sfery polityki zależało wstrzymanie budowy na eta­pie Ei lub E2 lub podjęcie decyzji o wyasygnowa­niu na nią dodatkowych środków kosztem ogranicze­nia w pewnym okresie tempa zaspokojenia niektó­rych innych potrzeb społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!