DECYZJE I DZIAŁANIE

Zatrzymajmy się pokrótce na tych problemach, które są ważne dla wyjaśniania i projektowania de­cyzji politycznych.Cel jest modelem rezultatu naszego działania, jest idealizacyjnym wyobrażeniem wyniku tego działa­nia. Określa on w znacznej mierze rodzaj środków, jakie należy zastosować, aby uzyskać adekwatny dla nas rezultat, chociaż bywa niekiedy tak, iż środki dla osiągnięcia tego celu są wartościowane ujemnie ze względów moralnych i społecznych, W związku z tym człowiek dokonuje przeformuło wania celu bądź też gotów jest z niego zrezygnować, względnie też poszukuje takich środków osiągnięcia celu, któ­re nie byłyby sprzeczne z uznawanym przezeń po­rządkiem wartości.Analizując proces pracy Marks (por. „Kapitał”, t. I) stwierdzał: „Przy zakończeniu procesu pracy zja­wia się wynik, który już przed rozpoczęciem tego procesu istniał w wyobraźni robotnika, a więc ist­niał idealnie. Robotnik urzeczywistnia zarazem swój cel, który jest mu znany, który jest dla niego pra­wem określającym sposób jego działania i któremu musi podporządkować swoją wolę”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!