ZRÓŻNICOWANIE POTRZEB I INTERESÓW

Zajmijmy się teraz sprawą przyczyn zróżnicowa­nia potrzeb i interesów społecznych. U podstaw tego zróżnicowania w socjalizmie leży:   społeczny podział pracy i miejsce zajmowa­ne w tym podziale przez poszczególne grupy społeczne i jednostki;   zróżnicowany dostęp do dóbr społecznych lub — mówiąc słowami W. Lenina — zróżni­cowany zakres i sposób udziału w podziale wy­tworzonego produktu społecznego;sprzeczność między potrzebami i zasobami społecznymi, które w każdym danym momen­cie są ograniczone w stosunku do potrzeb wy­różniających się przecież zawsze określoną dy­namiką;  zróżnicowanie konkretno-sytuacyjne jedno­stek i grup społecznych wynikające z zależno­ści o charakterze lokalnym lub ogólnospołecz­nym; zróżnicowany udział w procesach decyzyj­nych;   bogactwo szczegółowych wzorców osobo­wych w ramach ogólnego wzorca socjalistycz­nej osobowości;   zróżnicowanie cywilizacyjno-kulturowe w przekroju międzypokoleniowym i międzyśro- dowiskowym połączone niekiedy ze zróżnico­waniem orientacji historycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!