ŹRÓDŁO RÓŻNYCH SYTUACJI

Zakres udziału w dzielonym produkcie społecznym może być zróżnicowany na skutek niemożności ure­gulowania pewnych spraw socjalnych z braku środ­ków, o czym do niedawna świadczyły różnice w wy­sokości emerytur z tzw. starego i nowego portfela. Zakres ten może też być różnicowany na skutek działania sztywnych reguł awansu płacowego, nie uwzględniających ruchu cen. Może on być również odmienny nawet w ramach tych samych zawodów, jeśli wykonywane są one w różnych gałęziach (np. w gałęziach nowo powstających poziom płac bywa z reguły wyższy). Są to przykłady zróżnicowań pow­stałych na skutek odmiennych konkretnych potrzeb i    sytuacji społeczno-gospodarczych. Były one i są źródłem różnych sytuacji konfliktowych oraz warun­kują procesy migracyjne ludzi pomiędzy zakładami pracy i różnymi zawodami, z reguły zakłócając tok produkcji. Zmiany zakresu, o którym mówimy, by­wają przyczyną napięć społecznych, jeżeli w odczu­ciu pracowników są one jaskrawo niesprawiedliwe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!