ŹRÓDŁA SPOŁECZNE POLITYKI

Współczesny człowiek ma do czynienia z ogromną ilością różnorodnej informacji społecznej, której do­starczają mu m. in. środki masowego przekazu, książka, znajomi. Znajdujemy ją wszędzie tam, gdzie istnieje (lub istniało) jakieś życie zbiorowe. Infor­macja ta dotyczy wytworów pracy człowieka prze­jawiającej się zarówno w postaci danych produktów materialnych, jak i intelektualnych. Docierające do nas informacje poddajemy ocenom, przyjmujemy wobec nich różne postawy, przy czym mogą to być postawy bierne lub czynne, pozytywne lub negatywne. Ocen dokonujemy mniej lub bardziej świadomie, w ten czy w inny sposób ustosunkowu­jemy się do tego wszystkiego co do nas dociera o   sprawach nam bliższych i dalszych, prywatnych, publicznych bądź ogólnospołecznych. Powstaje wo­bec tego pytanie jaka jest podstawa naszych reakcji, ocen? W ujęciu J. Topolskiego („Dyrektywa racjo­nalizowania działań ludzkich” w: „Elementy marksi­stowskiej metodologii humanistyki”) można wyróż­nić kilka elementów wzajemnie powiązanych i zaw­sze występujących w strukturze tego, co nazywamy reakcją każdego z nas na daną informację społecz­ną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!