ZORGANIZOWANE SPOŁECZEŃSTWO

W społeczeństwie wysoko zorganizowanym, a ta­kim jest również społeczeństwo polskie, postawienie problemu — ocena projektu decyzji i wyników do­konuje się jako rezultat złożonego splotu zależności. Kontrola problemu decyzyjnego i wyników jego rea­lizacji może być przeprowadzona:   w ramach organizacji, jako forma czynności ośrodka kierowniczego danego szczebla organiza­cji, ale także jako czynność podjęta przez niższy szczebel tej organizacji bądź też przez jej szcze­bel wyższy; może być również podjęta przez administrację państwową w ramach obowiązków koordynacyjnych i kontrolnych (m. in. urząd wo­jewody);  przez organizacje polityczne i organizacje spo­łeczne (m. in. związki zawodowe), a także przez organa przedstawicielskie społeczeństwa (np. rady narodowe);     przez opinię społeczną czyli przez członków da­nej organizacji (np. przez członków załogi przed­siębiorstwa) lub przez adresatów decyzji danej organizacji (m. in. opinie obywateli, użytkowni­ków i konsumentów).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!