ZŁOŻONA STRUKTURA ORGANIZACJI

Organizacja ta posiada złożoną struktu­rę, na którą składa się kilka poziomów o różnym wzajemnym stopniu zależności: państwo, system par­tyjny, w którym rolę siły przewodniej pełni partia marksistowsko-leninowska, organizacje polityczne typu Front Jedności Narodu, związki zawodowe, or­ganizacje młodzieżowe i inne organizacje społeczno- -polityczne, organizacje (układy) względnie niezależ­ne o zmiennym współczynniku polityczności. Z powyższego zestawienia wynika, iż system or­ganizacji politycznej społeczeństwa socjalistycznego można rozumieć w wąskim i w szerokim sensie. W pierwszym sensie będą to: państwo, system partyjny społeczeństwa oraz organizacja typu Front Jedności Narodu. Państwo jest z natury swej organizacją po­lityczną obejmującą całe społeczeństwo. Jedynie pań­stwo jest władne w sposób ustalony przez konstytu­cję i inne ustawy przyjęte przez najwyższy organ przedstawicielski (sejm) ustalać prawa i obowiązki jednostek i grup społecznych oraz egzekwować je si­łą przymusu bądź swego autorytetu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!