ZJAWISKA I PROCESY POLITYCZNE

Panuje pogląd — nota­bene słuszny — iż łatwiej jest przezwyciężyć różno­rodne trudności w sytuacji stosunkowo wysokiej dy­namiki społeczno-gospodarczej kraju, aniżeli w wa­runkach bardzo niskiego tempa rozwoju.Przytoczone przykłady pozwalają nam zająć się bliżej tym co polityczne w życiu społecznym.  Stwierdziliśmy wyżej, iż do sfery polityki odnosi­my te wszystkie zjawiska, które dotyczą całości społeczeństwa i jego organizacji oraz wielkich grup (i ich organizacji) takich, jak: klasa robotnicza, chłopstwo, inteligencja, składających się na dane spo­łeczeństwo. Wyróżnia się ostateczne podmioty po­lityki oraz bezpośrednie podmioty polityki. W spo­łeczeństwach, które dzielą się na klasy, właśnie kla­sy są ostatecznymi podmiotami polityki. Społeczeń­stwa klasowe jako całości są ostatecznymi podmio­tami polityki na ogół tylko w warunkach szczegól­nych, np. w warunkach totalnego zagrożenia swego bytu narodowego. Twierdzenie to dotyczy społeczeń­stwa kapitalistycznego podzielonego przecież na kla­sy antagonistyczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!