ZAWARTE NORMY

Na przykład „Dekalog Starego Testamentu” zawiera dziesięć norm, nazwijmy je normami kategoryczny­mi, regulujących postępowanie jednostki. Wyraża on reguły postępowania człowieka, jakie wykształ­ciło doświadczenie europejskiego kręgu kulturowego w tym sensie, aby ludzie układali wzajemne stosun­ki w sposób godziwy. Urzeczywistnienie części norm kategorycznych na skalę powszechną wymagało je­dnak należytych gwarancji społecznych, które przy­niósł ze sobą dopiero socjalizm. I tak jeśli w literaturze podnoszony jest problem moralności socjalistycznej, to chodzi o to, żeby do­tychczasowy dorobek w tej dziedzinie wzbogacić takie reguły zgodnie z którymi jednostka winna postępować w życiu publicznym, troszcząc się np.0   dobro społeczne. Można więc powiedzieć, iż cho­dzi tutaj o moralność człowieczą, a więc zarazem  obywatelską.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!