ZASPOKOJENIE DANYCH POTRZEB

Kiedy mówimy o zaspokojeniu potrzeb i intere­sów ekonomicznych grup społecznych poprzez dzia­łania czysto ekonomiczne, to wówczas na myśli ma­my działania o charakterze techniczno-ekonomicz­nym, zwłaszcza zaś na szczeblu przedsiębiorstwa lub gałęzi. Bywają jednak tego rodzaju przypadki, jak np. latem 1976 r., kiedy to okresowy brak za­pałek na rynku zyskał rangę sprawy doniosłej poli­tycznie, był on charakterystycznym przykładem swoistej beztroski administracji gospodarczej odpo­wiedzialnej za zaopatrzenie rynku w ten wyrób i zbiegł się w czasie iz napięciem społecznym powsta­łym w związku z projektowaną reformą systemu cen detalicznych na podstawowe artykuły żywnościowe. Często zaspokojenie danych potrzeb i interesów ekonomicznych związane jest ze zmianą preferencji inwestycyjnych lub zaopatrzeniowych, importowych lub płacowych, wiąże się z korektą określo­nych zasad zarządzania, limitów finansowych i de­wizowych dla ludności lub jednostek gospodarczych itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!