ZASÓB INFORMACJI

Dysponując odpowiednim aparatem poznawczym i    niezbędnym zasobem informacji można dla każdego środowiska lub szczebla organizacyjnego odtworzyć siatkę sprzeczności społecznych. Na tej podstawie można również określić charakter tych sprzeczności oraz czynniki kształtujące jedność w ramach różno­rodności (sprzeczności), a przede wszystkim dominu­jący układ preferencji ukierunkowujący rozwiąza­nie sprzeczności w wymiarze społecznym i prze- strzenno-czasowym.Lenin („Dzieła”, t. 26) pisał: „Jedność (zbieżność, tożsamość, jednakość) przeciwieństw jest warunkowa, czasowa, przejściowa, względna. Walka wzajemnie wyłączających się przeciwieństw jest absolutna, jak absolutny jest rozwój, ruch”. Istnienie sprzeczności w danym procesie tworzy warunki dla przemian. Nawiązując do tego N. Klatka (por. „Konflikt i gra”) twierdzi, iż proces nie zawierający sprzeczności prze­biega stale w ten sam sposób, póki jakaś siła zewnę­trzna nie wytrąci go ze stanu równowagi. Sprzecz­ność jest ogólną cechą zjawisk społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!