ZAKRES UDZIAŁU PRODUKTU

Jak już wyjaśniliśmy wcześniej, zakres udzia­łu w dzielonym produkcie społecznym zależy przede wszystkim od miejsca zajmowanego w społecznym podziale pracy oraz od konkretnych potrzeb społecz­nych. Konieczność uzyskania szybkich efektów spo­łecznych w danej dziedzinie może oznaczać potrzebę odejścia od „idealnych” siatek płac i dochodów na rzecz proporcji dyktowanych przez potrzeby konkret­nych sytuacji. Tego rodzaju zjawisko obserwowa­liśmy w Polsce w ostatnich latach, kiedy to szcze­gólne preferencje płacowe uzyskało np. budownic­two przemysłowe. Wydatnie wzrosły płace w admi­nistracji państwowej, bardzo wysoko podniesiono płace w niektórych działach usług i w rolnictwie państwowym. W rezultacie wykształciła się nowa struktura płac pod wieloma względami odmienna od struktury płac z okresu lat sześćdziesiątych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!