ZAKŁÓCENIA ZEWNĘTRZNE

Przyjmując za punkt wyjścia funkcjonowanie jakiegoś systemu (układu) można wyróżnić co najmniej trzy grupy sprzeczno­ści (zakłóceń) mających istotne znaczenie dla funk­cjonowania tego systemu, przy czym zakłócenia te w zależności od ich rodzaju mogą mieć zarówno zna­czenie pozytywne, jak i negatywne. Będą to: zakłó­cenia zewnętrzne, wewnątrz danego układu i zakłó­cenia funkcjonalne układu w stosunku do otoczenia. Zakłócenia zewnętrzne płyną z otoczenia danego układu. Otoczenie zewnętrzne w stosunku do ukła­du politycznego stanowi układ ekonomiczny, socjal­ny, kulturowy itp. Zakłóceniami zewnętrznymi wo­bec układu ekonomicznego będą więc np. spadek ko­niunktury na rynkach zagranicznych, złe warunki klimatyczne i nieurodzaj w rolnictwie, różnorodne procesy demograficzne, (np. szybkie starzenie się lud­ności wiejskiej). Każdy plan społeczno-gospodarczy jest zamierzonym „zakłóceniem”, swoistą interwen­cją w proces rozwoju, bowiem zakłada on określoną redystrybucję środków — czyli zmianę dotychczaso­wego podziału środków — celem zaspokojenia no­wych potrzeb i wymogów społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!