ZAKŁÓCENIA FUNKCJONALNE

Wów­czas są one jak gdyby produktem przetworzenia za­kłóceń zewnętrznych płynących z otoczenia układu. Ogólnie można powiedzieć, iż zmiany w obrębie eko­nomiki powodują korekty w obrębie polityki. Z kolei zakłócenia funkcjonalne układu w stosun­ku do otoczenia dokonują się pod wpływem prze­mian wewnętrznych (strukturalnych). Każdy układ społeczny nie tylko podlega oddziaływaniu swego o- toczenia, ale również sam nań oddziaływuje. Takim układem o szczególnej funkcjonalności wobec swe­go otoczenia jest układ polityczny, którego rola spo­łeczna w socjalizmie polega nie tylko na przetwarza­niu potrzeb i interesów wielkich grup społecznych m. in. w cele społeczno-gospodarcze, oświatowe, kul­turalne, ale i na zagwarantowaniu realizacji tych ce­lów z wykorzystaniem czynnika władzy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!