ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

Zatrzymaliśmy się tak szczegółowo nad zagadnie­niami ekonomicznymi, aby tym samym wzbogacić argumenty odnośnie do dwóch tez sformułowanych przez W. Lenina, iż po. pierwsze w ostatecznym ra­chunku ekonomika jest pierwotna w stosunku do po­lityki, po drugie zaś polityka ma pierwszeństwo przed ekonomiką.Sfera polityki istnieje po to aiby prawnie sankcjo­nować i uzasadniać istniejące stosunki produkcji, a przede wszystkim stosunki własności, i tym samym bronić interesów wielkich grup społecznych (lub spo­łeczeństwa), które tymi środkami władają. Takie by­ło i nadal jest historyczne powołanie polityki i pań- stwa, jako jej głównego narzędzia. Interesy ekono­miczne klas i społeczeństwa — również socjalisty­cznego — leżą u podstaw rozwiązań politycznych. Świadczy o tym niewątpliwie historia poszczegól­nych społeczeństw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!