WSZYSTKO JEST KONIECZNE

Wszy­stko to jest konieczne nie tylko ze względów czy­sto poznawczych, ale również dla potrzeb praktyki politycznej. Analizę systemową stosujemy dla prze­badania określonego zasobu informacji społecznej, która jest przecież określonym materiałem historycz­nym. Każdy człowiek czy dana grupa społeczna żyje i rozwija się w warunkach konkretno-historycznych. W. Lenin kiedyś trafnie zauważył, że aby badać to co logiczne, należy najpierw wyjaśnić to co histo­ryczne w danym zjawisku (do tych spraw jeszcze wielokrotnie powrócimy). Badając społeczeństwo jako system, możemy wy­różnić trzy podstawowe jego układy fT) siły wy­twórcze czyli przedmioty pracy i środki pracy oraz człowieka z jego kwalifikacjami — zwanego nie­kiedy główną siłą wytwórczą, współcześnie do sił wytwórczych zalicza się również naukę; dla potrzeb analizy można rozpatrywać rozdzielnie technikę i czynnik ludzki (kwalifikacje, ludzka siła energe­tyczna) jako dwa podstawowe elementy sił wytwór­czych; 2) bazę ekonomiczną czyli wszystkie pozatech­niczne zjawiska gospodarcze; 3) nadbudowę czyli idee polityczne, prawne, społeczne, filozoficzne, idee z za­kresu kultury i sztuki, religijne itd. wraz z insty­tucjami polityczno-prawnymi, religijnymi i in.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!