WSPOMNIANE CZYNNIKI

  Dlatego też tak ważne jest w naszym kraju rozwijanie i doskonalenie różno­rodnych form demokracji socjalistycznej.Wśród czynników różnicujących potrzeby i inte­resy jednostkowo-grupowe w socjalizmie wymieni­liśmy także bogactwo szczegółowych wzorów osobo­wych w ramach ogólnego wzorca socjalistycznej oso­bowości oraz zróżnicowanie cywilizacyjno-kulturowe w przekroju międzypokoleniowym oraz międzyśro- dowiskowym. Wspomniane czynniki mają swe zna­czenie polityczne bowiem warunkują zarówno róż­norodność potrzeb, jak i form ich zaspokojenia a także różnicują formy oddziaływań politycznych na świadomość różnych grup pokoleniowych i śro­dowiskowych.W związku z wzorcami osobowymi należy rów­nież rozpatrzeć kategorię osobowości, która jest ka­tegorią złożoną. Składają się na nią zarówno elemen­ty psychofizjologiczne (wiek, płeć, temperament itp.), jak i elementy społeczne. Te ostatnie możemy rozpatrywać w kilku płaszczyznach: ontologicznej czyli bytu społecznego i jego form; aksjologicznej czyli systemu wartości ideologicznych, politycznych i     moralnych, wreszcie — w płaszczyźnie historycz­nej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!