WSPOMNIANA REGUŁA

Wspomniana reguła jest regu­łą ściśle ogólną, która konkretyzuje się na tysiące sposobów wyrażających sytuacje, w jakich znalazł się człowiek. Po trzecie w naszych rozważaniach musimy uwzględnić przeświadczenia irracjonalne. Przeświad­czenia te mają niekiedy istotny wpływ na formułowa­nie sądów w sprawach nie tylko osobistych, ale rów­nież publicznych. Wpływają one na sposób wartościo­wania informacji oraz na ujawniane postawy. W kwe­stiach publicznych kształtują się one na bazie pew­nych doświadczeń i przekazów historycznych, utar­tych ocen, wiary w szczególne znaczenie danego jednostkowego czynnika. W rezultacie przypisujemy poszczególnym sprawom przesadnie ujemne lub też przesadnie dodatnie znaczenie. Przeświadczenia ir­racjonalne spotykamy w potocznych osądach cech poszczególnych narodów, w wyobrażeniach o zale­tach lub ich wadach narodowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!