WPŁYW OPINII SPOŁECZNEJ

Z kolei wpływ opinii społecznej na proces decy­zyjny iest sprawą podstawową i decydującą w osta­tecznym rozrachunku o skali powodzenia w uzyska­niu przez daną organizację wyników założonych w de­cyzji. Z wyjątkiem sytuacji krańcowych, kiedy spo­tykamy się z bardzo żywą i spontaniczną reakcją na projektowane lub podjęte decyzje, wpływ opinii społecznej ujawnia się zazwyczaj dopiero po pew­nym czasie i to często pośrednio poprzez skutki u- boczne wywołane taką czy inną decyzją. Na przy­kład dotyczy to tych sytuacji, kiedy skutki danych decyzji nie noszą charakteru bezpośredniego i same muszą być przełożone na wiele decyzji szczegóło­wych i wykonawczych, aby znaleźć swe odbicie w sprawach wytwórczych, konsumenckich i obywa­telskich. Wspomniane „opóźnione echo” może być także wynikiem wpływu pewnych ludzi w ramach organizacji (na jej członków) i uwarunkowań sytua­cyjnych występujących w jej otoczeniu, co w rezul­tacie często niepotrzebnie minimalizuje słuszne trafne odgłosy krytyczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!