WNIOSKI Z ROZWAŻAŃ

Z powyższych rozważań płyną następujące wnioski:     Każde działanie posiada swój wymiar przestrzenno-czasowy i dokonuje się w danym śro­dowisku społecznym. Działanie to może być zgodne lub też może być niezgodne z preferen­cjami środowiska. Stopień zharmonizowania działania jednostkowego bądź grupowego z pre­ferencjami środowiska, którym może być naj­bliższe otoczenie, zakład pracy, grupa środo­wiskowa, organizacja społeczna bądź politycz­na, region i kraj, kształtuje się na podstawie wiedzy, przyjętego porządku wartości i innych czynników (np. emocji), czyli na gruncie świa­domości potrzeb i interesów.   Każde działanie społeczne jest działaniem politycznym jeżeli posiada kontekst interesów wielkich grup społecznych i właściwego im po­rządku wartości. Oznacza to, że każde działa­nie społeczne jest także działaniem politycz­nym, pod warunkiem, iż posiada wymiar inte­resu wielkich grup społecznych wyrażanego np. przez ich instytucje (organizacja, władza itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!