WŁADZA PUBLICZNA

Z rozważań Engelsa wynika, że władza publiczna również i władza polityczna — powstawała i roz­wijała się we wspólnotach pierwotnych jako władza spełniająca cztery funkcje społeczne: dyrektywno- -normatywną, organizacyjno-techniczną (techniki społeczne), produkcyjną, ochrony przed zagrożeniem zewnętrznym (por. A. Bodnar „Ekonomika i polity­ka”).Analizując funkcje władzy państwowej w społe­czeństwie socjalistycznym stwierdzimy wiele analo­gii do teoretycznych spostrzeżeń Engelsa powsta­łych na gruncie badań nad zamierzchłymi społeczno­ściami formacji wspólnoty pierwotnej, której cechą strukturalną — podobnie jak w socjalizmie — było niewystępowanie antagonistycznych układów spo­łecznych.Spośród wymienionych czterech funkcji społecz­nych władzy politycznej krótkiego omówienia wyma­gają naszym zdaniem dwie funkcje: dyrektywno–normatywina oraz organizacyjno-techniczna. Dyrek- tywno-normatywna funkcja społeczna władzy poli­tycznej oznacza, iż organizacje wielkich grup społe­cznych, jak np. partie polityczne społeczeństwa so­cjalistycznego, dokonują wyboru celów rozwoju spo­łeczno-gospodarczego i politycznego, nadają im kształt dyrektyw i norm politycznych oraz ideolo­gicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!