WŁADZA POLITYCZNA I EKONOMICZNA

Źródło tej władzy pochodzi z pełnomoc­nictw jakie społeczeństwo nakłada na ludzi wykonu­jących usługi kierownicze. Społeczeństwo może rów­nież za pośrednictwem swych przedstawicieli lub też w niektórych sytuacjach bezpośrednio cofnąć udzie­lone pełnomocnictwa władcze. Służą temu instytucje kontroli społecznej, również prasa i inne środki ma­sowego przekazu, system przedstawicielski (rady na­rodowe, sejm) itp. Obowiązek kontroli jakości usług kierowniczych spoczywa na partii marksistowsko-le­ninowskiej, będącej przewodnią siłą polityczną spo­łeczeństwa socjalistycznego.Powiedzieliśmy wyżej, że stosunek władzy zacho­dzi ze względu na coś. W sferze polityki stosunek ten zachodzi ze względu ma interesy wielkich grup społecznych reprezentowane przez ich organizacje. Stosunek władzy występuje względem kogoś, a więc względem jednostek i grup społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!