WŁADZA POLITYCZNA

Władza polityczna jest wła­dzą ludu pracującego miast i wsi, a elementy drob- nokapitalistyczne stanowią margines społeczny i nie są w stanie zagrozić władzy politycznej klasy robot­niczej i jej sojuszników. Potwierdziły to wydarzenia polityczne w naszym kraju w ostatnich dwudziestu latach. Władza polityczna staje się więc funkcjonal­na względem potrzeb i interesów całego społeczeń­stwa, czego zabezpieczeniu służy rozwój demokracji socjalistycznej. W zakończeniu tej części rozważań kilka słów po­święćmy pojęciu procesu politycznego. Jest on od­rębnym rodzajem procesu społecznego, którego tre­ścią są zmiany dokonujące się w stosunkach pomię­dzy: wielkimi grupami społecznymi, partią a grupą społeczną, którą ona reprezentuje, partią a aparatem państwowym itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!