WIELOSZCZEBLOWOŚĆ STRUKTURY

Do tego rodzaju sytuacji zaliczymy także petycje kie­rowane do najwyższych władz państwowych przez przedstawicieli danej zbiorowości w sprawie, która wynikła w związku z pewną sytuacją problemową, najczęściej konfliktową lub wymagającą interwencji. Rekapitulując powyższe rozważania można powie­dzieć, iż cechą czasów współczesnych jest wszech- obecność organizacji i działań zorganizowanych oraz wieloszczeblowość struktur organizacji. Dlatego tak ważna jest stała kontrola społeczna działalności or­ganizacji, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć ich funkcjonalność względem potrzeb i interesów społecznych.Wieloszczeblowość struktury organizacji oznacza, iż im wyższy szczebel organizacji, tym szerszy jest ogląd spraw i tym szerszy udział danego szczebla ludzi w nim zatrudnionych w procesach decyzyj­nych społecznie istotnych, czyli o charakterze ponad- jednostkowym. Wynika stąd, że obywatel X w po­równaniu z obywatelem Y może różnić się udziałem w procesie decyzyjnym społecznie doniosłym z racji odmiennego miejsca zajmowanego w społecznym po­dziale pracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!