WEWNĄTRZ UKŁADU

Zakłócenia zewnętrzne muszą jednak osiągnąć o- kreśloną w każdej sytuacji inną wartość progową, aby mogły spowodować zmianę wewnątrz układu. Poni­żej tej wartości progowej zakłócenia zewnętrzne nie powodują żadnych zmian, pod warunkiem, że dany układ wykazuje dużą odporność na zmiany, lub też powodują zmiany adaptacyjne w obrębie układu nie naruszające jednakowoż jego struktury. Na przykład zakłócenia w dostawach węgla w okresie zimowym nie powodują zmian w systemie pracy elektrocie­płowni, jeżeli w odpowiednim czasie zgromadziła ona niezbędne zapasy. Zakłócenia wewnątrz danego układu dokonują się pod wpływem wzrostu masy układu i wynikających stąd zmian w rozwoju poszczególnych elementów struktury układu i we wzajemnych relacjach pomię­dzy tymi elementami. Tak np. rozbudowa takiego czy innego wydziału zakładu produkcyjnego stwa­rza z reguły wiele problemów, których rozwiązanie wymaga zmian organizacyjno-technicznych a nie­rzadko również dodatkowych, nowych inwestycji w danym zakładzie oraz w zakładach kooperujących.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!