WARUNKI WYMIANY

W warunkach braków w zaopatrzeniu rynku mamy do czynienia z tzw. rynkiem producenta dyktujące­go asortyment dostarczanych wyrobów, ich jakość a nierzadko i poziom cen, co wywołuje takie zacho­wanie konsumentów, które pogłębia dezorganizację rynku i powoduje powstawanie nastrojów krytycz­nych. Z tych też względów z końcem 1977 r. ustalo­no listę dwustu standardowych artykułów, a zaopa­trzenie rynku w te artykuły zostało poddane kon­troli samego rządu. W warunkach współczesnych indywidualne i spół­dzielcze gospodarstwa rolne są trwale powiązane z gospodarką planową, m. in. poprzez zaopatrzenie wsi w środki produkcji, kredyty, wieloletnią kon­traktację, wyłączny skup płodów rolnych oraz po­przez rozwój uspołecznionego zaplecza usługowo- -technicznego rolnictwa. Zmiany w polityce państwa wobec rolnictwa są przede Wszystkim realizowane w sferze wymiany. W rezultacie warunki wymiany decydują o postawach produkcyjnych gospodarstw indywidualnych i spółdzielczych, mają wpływ na sto­sunek pozytywny bądź negatywny rolników do kon­kretnych posunięć państwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!