WARTOŚCI IDEOLOGICZNE

Mogą ją posiadać także grupy społeczno-zawodowe w postaci bezpo­średniej, ujawniając swe postulaty polityczne za po­średnictwem własnych organizacji zawodowych, lub jeśli są adresatami pewnych poczynań np. konsulta­cyjnych partii i państwa.Na obszarze pola polityki — jako jeden z jego e- lemeńtów (schemat nr 1) celowo wyodrębniliśmy wartości-ideologiczne. Uczyniliśmy tak dla potrzeb rozwiniętej analizy wartości ideologicznych, bowiem w rzeczywistości społecznej wartości te stanowią część składową świadomości społecznej. Każda wielka grupa społeczna, a przede wszyst­kim klasa społeczna, posiada sobie właściwy porzą­dek wartości. Porządek ten jest określony przez ze­spół warunków społeczno-ekonomicznych, które kształtują daną klasę. Przypomnijmy, iż wartością nazywamy rzecz, stan spraw, którym przypisuje się cechę wartościowości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!