WARTOŚĆ IDEOLOGII

Wartości ideologii socjalistycznej są zawsze w spo­sób konkretno-historyczny przekładane na język wartości i norm potocznych, którymi człowiek (oby­watel) winien kierować się w życiu codziennym. Wy­nika z nich nakaz zaangażowanego współuczestnic­twa w życiu publicznym, naganna postawa wobec objawów znieczulicy społecznej, krytyczno-konstruktywny stosunek do spraw społecznych, odwaga cy­wilna i obywatelska, poszanowanie wartości pracy i dyscypliny obywatelskiej, troska o mienie społecz­ne, nieprzekraczanie norm prawnych itp.Ideologia jest więc formą świadomości społecznej podobnie jak i nauka, sztuka, religia, moralność. Je­dną z form świadomości społecznej jest świadomość polityczna, na którą składają się wiedza i oceny do­tyczące spraw ogólnospołecznych, a więc także war­tości i normy polityczne. Jest to więc świadomość potrzeb i interesów danej klasy lub społeczeństwa jako całości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!