WALKA O UTRZYMANIE WŁADZY

Walka o utrzymanie i utrwalenie władzy politycz­nej toczy się również po zwycięskiej rewolucji so­cjalistycznej, kiedy klasa robotnicza i jej partia zdo­bywają władzę polityczną, łamią opór obalonej bur­żuazji, przejmują na własność społeczną państwowe środki produkcji, przeprowadzając reformę rolną, na­cjonalizację przemysłu itp. Są to problemy walkikla sowej w okresie pierwszych lat dyktatury pro­letariatu.W warunkach społeczeństwa, które w zasadzie za­kończyło budowę podstaw socjalizmu i wchodzi w o- kres tworzenia rozwiniętego socjalizmu, rozbudowie i przemianom ulegają funkcje państwa. Państwo so­cjalistyczne z formy dyktatury proletariatu sto­pniowo przekształca się w państwo ogólnonaro­dowe. Właśnie taką sytuację mamy w Polsce, socja­lizm z okresu kształtowania się przechodzi do okre­su stabilizacji i rozkwitu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!