W USTROJU KAPITALISTYCZNYM

W ustroju kapitalistycznym podstawowym właści­cielem środków produkcji jest klasa kapitalistów, która eksploatuje najemną siłę roboczą przywłasz­czając sobie wytworzony przez nią produkt dodatko­wy. Nawet własność znacjonalizowana należy do kla­sy kapitalistów jako całości. W Warunkach ustroju socjalistycznego natomiast występują: ogólnospołe­czna forma własności środków produkcji, własność grupowa oraz w różnym zakresie drobnotowarowa forma własności niektórych środków produkcji. Po trzecie — wielkie grupy społeczne różnią się między sobą rolą pełnioną w społecznej organizacji pracy. Dopóki będzie istniał społeczny podział pra­cy, a jest on uwarunkowany w pierwszym rzędzie technikami wytwarzania i miejscem zajmowanym przez człowieka w procesie produkcji, dopóty będzie on kształtował rodzaje zawodów i odpowiadające im instytucje, formy organizacyjne i obyczajowe oraz stosunki międzyludzkie, wynikające z cech techni­cznych i społecznych tych zawodów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!