W SENSIE POLITYCZNYM

Natomiast w sensie politycznym — będąc formą ładu społecznego i sprawowania władzy — rozwinię­ta demokracja socjalistyczna oznacza — jak pisałWerblan („Lenin czytany wciąż od nowa”, „Mie­sięcznik Literacki” nr 1/1970) — zapewnienie lu­dziom pracy szerokiego uczestnictwa pośredniego i bezpośredniego w kierowaniu sprawami społeczny­mi. Jest ono realizowane poprzez możliwość wszech­stronnej analizy sytuacji i wymiany opinii w podej­mowaniu ważnych decyzji społeczno-politycznych oraz przy wybieraniu organów zarządzających spra­wami publicznymi. Każde współczesne państwo jest instytucją nadbu­dowy oraz instytucją ekonomiczną. Państwo w cha­rakterze instytucji nadbudowy występuje od zara­nia swego istnienia. Współczesne państwo występuje także w różnym zakresie jako instytucja ekonomicz­na. W państwach kapitalistycznych Europy Zachod­niej np. za pośrednictwem budżetu państwowego dzielone jest wtórnie około 40—50 proc. wytwo­rzonego dochodu narodowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!