W RAMACH WZORCA

W ramach ogólnego wzorca osobowości socjali­stycznej występuje ogromne bogactwo szczegółowych wzorców osobowych, kształtujących się na gruncie różnic pokoleniowych i biologicznych, wykształce­nia, rodzaju wykonywanego zawodu, sposobów spę­dzania czasu wolnego uwarunkowanych indywidual­nymi skłonnościami, zamiłowaniami, aktualną modą, kultywowanymi wzorcami historycznymi, rodzajem wyznawanego światopoglądu itp. Wynikające stąd potrzeby są zaspokajane stosownie do możliwości ogólnospołecznych, tradycji, orientacji kulturowych i    innych okoliczności historycznych. Niezaspokojenie tych potrzeb, a zwłaszcza w przypadku jeżeli noszą one charakter masowy, rodzi różnorodne zjawiska frustracji i nieusatysfakcjonowania społecznego. W miarę tego, jak społeczeństwo socjalistyczne sta­je się społeczeństwem industrialnym, zurbanizowa­nym, następuje stopniowa niwelacja wielu wzorców osobowych ukształtowanych na gruncie głębokich różnic wynikających z odmienności społeczno-zawo­dowych, z pewnych różnic między pracą fizyczną i pracą umysłową, między miastem i wsią.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!