W OSTATECZNYM RACHUNKU

W ostatecz­nym jednak rachunku układ ekonomiczny jest pier­wotny na skalę ogólnospołeczną w stosunku do po­zostałych układów. Na zakończenie powyższych rozważań warto przy­pomnieć, iż często używa się pojęć zbiorczych obej­mujących zjawiska z obszaru dwóch i więcej ukła­dów, np. zjawisko gospodarcze czyli techniczńo- -ekonomiczne. Całokształt zjawisk gospodarczych o- kreśla się Iniekiedy mianem ekonomiki w szerokim znaczeniu. Używa się też określenia „zjawisko społecz­no-gospodarcze” czyniąc to zazwyczaj dla określenia szerszego kompleksu zjawisk technicznych, ekono­micznych, socjalnych i politycznych. Często mówi się również o zjawiskach społeczno-politycznych ma­jąc na myśli zjawiska ekonomiczno-polityczne lub też kulturowo-polityczne (przykładów tego rodzaju można by podać daleko więcej). Wszystkie one wska­zują na złożony charakter zjawisk społecznych, któ­ry powodowany jest wzajemnym przenikaniem wspomnianych układów w procesie rozwoju społecz­nego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!