W LITERATURZE

Moż­na więc w literaturze znaleźć następujące określenia polityki:Polityka to dziedzina walki klas o panowa­nie, o władzę państwową, o zarządzanie społe­czeństwem, uczestniczenie w sprawach państwa, o  nadawanie kierunku jego działalności. Głów­nym jej problemem jest zagadnienie zdobycia władzy, utrzymania i wykorzystania władzy państwowej przez klasę („Wielka Encyklopedia Radziecka”, t. 33).Polityka odnosi się do tej części stosunków międzyludzkich, których treścią jest panowa­nie, rządzenie, władza — narzucanie i egzekwo­wanie decyzji jednego człowieka lub grupy ludzkiej względem innych (F. Ryszka „Wstęp do nauki o polityce”).Polityka w najogólniejszym sensie jest działalnością społeczną wytyczaną przez kierowni­czy ośrodek (ośrodek decyzji) sformalizowanej grupy —czyli organizacji społecznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!