W KAŻDYM PROCESIE

W każ­dym procesie zarządzania można wyróżnić te fazy procesu, które winny być przygotowane lub regulo­wane przez administrację z uwagi na wymagane kompetencje kwalifikacyjne. Równocześnie w każ­dym procesie zarządzania można wyróżnić te fazy procesu, które mogą lub winny podlegać społecznej ocenie i kontroli. Społeczna ocena i kontrola biegu różnych spraw społecznych jest więc formą udziału w procesach decyzyjnych. Posługując się schematem J. Szachnazarowa moż­na stwierdzić, iż udział w procesach decyzyjnych sze­rokich rzesz społeczeństwa występuje zazwyczaj w takich fazach procesu zarządzania sprawami spo­łecznymi, jak: zebranie informacji, postawienie pro­blemu, ocena przygotowanego projektu decyzji oraz ocena wyników. Informacji o różnych sprawach do­starczają: obserwacja zachowań różnych grup ludno­ści, ich postulaty wysuwane na zebraniach pracow­niczych lub organizacji politycznych i społecznych, na spotkaniach z radnymi i posłami lub z przedsta­wicielami administracji, sondaże opinii publicznej, listy wpływające do różnych biur skarg i zażaleń lub wprost do instytucji itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!