W KAŻDYM MOMENCIE

W każdym mo­mencie możemy stwierdzić w oparciu o dane anali­zy ekonomicznej (lub socjoekonomicznej) jak kształ­tują się: podaż i popyt na poszczególne dobra, rachu­nek ekonomiczny, opłacalność produkcji i usług, ja­kość produkcji i usług, relacje pomiędzy płacami i dochodami a kosztami utrzymania, proporcje pomię­dzy nakładami na zaspokojenie potrzeb bieżących i perspektywicznych, stan zaopatrzenia wsi w środki produkcji, liczba złożonych i przewidywanych wnio­sków o przejęcie przez państwo ziemi chłopskiej w zamian za rentę itp. Możemy badać zgodność ogól­nych założeń mechanizmu funkcjonowania gospodar­ki z rzeczywistymi zachowaniami ekonomicznymi za­łóg i jednostek gospodarczych. Możemy też analizo­wać wiele innych realnie występujących zjawisk w gospodarce oraz śledzić przyczyny ich występowania. Świadomość interesów ekonomicznych i stopień ich zaspokojenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!