UWZGLĘDNIENIE W PROGRAMACH

Kiedy zaś zostały one uwzględnione w programach działań kierownictwa partii lub stron­nictw oraz rządu to wówczas uważamy, że uzyskały wysoką rangę polityczną. Stwierdziliśmy, że przyczyny działań politycznych mogą być różne, nie tylko polityczne. Mogą to być również przyczyny ekonomiczne, bądź wyrażające dążenia społeczne w dziedzinie oświaty i kultury, sportu i zdrowia, wewnątrzkrajowe lub międzyna­rodowe itp.Przyczyny polityczne mogą powodować skutki po­lityczne bądź też — pozapolityczne. Te ostatnie (np. ekonomiczne) mogą rodzić zarówno skutki politycz­ne, jak i pozapolityczne. Niemniej jednak z uwagi na ich doniosłość społeczną mogą one pozostawać w krę­gu zainteresowań polityki i mogą też być inspiro­wane bądź kontrolowane poprzez odpowiednie dzia­łania polityczne. Właśnie do nich należą np. przej­ściowe kłopoty energetyczne kraju, czy też przecią­żenie naszego transportu masowymi przewozami bu­raków cukrowych, ziemniaków, węgla, materiałów i maszyn do nowo budowanych fabryk, które spowo­dowało, iż rok — dwa lata temu trzeba było pod­jąć decyzję, komu dać pierwszeństwo: przewozom towarowym czy też — tradycyjnie już — komuni­kacji pasażerskiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!