UPRZEDZENIE PROCESÓW

Może więc powstać pytanie dlaczego planiści nie uprzedzili biegu tych procesów? Znany ekonomista węgierski J. Kornai (,,Anti — Eguilibrium”) twier­dzi, iż planista gospodarczy formułując projekt pro­gramu zawsze liczy się z tym, jak będzie on przy­jęty przez polityka, który w ostatecznym rachunku nie może zalecać planiście przedsięwzięć przekracza­jących możliwości gospodarki. Planiści przedkłada­jąc dane propozycje z góry kalkulują jak zostaną one przyjęte przez organa polityczne i czy mają szanse na akceptację. Polityczne organa podejmujące decy­zje także nie żyją w próżni, oczekiwania swe przy­najmniej potencjalnie dostosowują do realnych mo­żliwości. Przygotowanie decyzji — stwierdza J. Kornai — wymaga dwóch rodzajów procesów: pierw­szym jest szukanie możliwości zaspokojenia potrzeb i interesów społecznych, drugim zaś — określenie politycznych granic dopuszczalnych rozwiązań. Oba procesy są powiązane ze sobą przez ciągłą wymia­nę informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!