UOGÓLNIENIE ROZWAŻAŃ

Uogólniając powyższe rozważania można sprowa­dzić je w zasadzie do dwóch pytań: czy każda np. sprzeczność ekonomiczna jest zarazem sprzecznością o  charakterze politycznym oraz czy obie sprzeczno­ści znajdują swe odbicie w świadomości społecznej? Sądzimy, że nie każde zakłócenie ekonomiczne bądź też zmiana sytuacji ekonomicznej (również — ko­rzystna) jest zarazem zakłóceniem lub zmianą poli­tyczną w społeczeństwie socjalistycznym, o tyle o ile nie powoduje ono zmian w świadomości społecznej. Jest to zarazem jeden z przejawów autonomiczności układu ekonomicznego względem układu politycz­nego społecznym produkcji socjalistycznej jest wszechstronne zaspokojenie potrzeb całości społe­czeństwa i każdego jego członka z osobna. Potencjal­nie każde zakłócenie m. in. w proporcjach technicz- no-bilansowych zarówno na szczeblu gospodarki, jak zakładu, nieskuteczne funkcjonowanie jakiegoś fragmentu systemu cen zaopatrzeniowych mających z kolei ważne znaczenie dla stymulowania produkcji wyrobów rynkowych, nieracjonalny podział kompe­tencji powodujący wydłużenie cyklu decyzyjnego i związane z tym zamrożenie środków może być in­terpretowane w kategoriach politycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!