UKŁADY SPOŁECZNE

Informację społeczną dla celów poznawczych moż­na różnie segregować. Podstawowe znaczenie posia­da jednak dwojaki podział tej informacji: ze wzglę­du na rodzaj dziedziny życia społecznego, którego ona dotyczy, oraz z uwagi na znaczenie jakie przy­pisujemy danej informacji. Człowiek jest — jak wiemy — istotą społeczną. Oznacza to, że istnieje we wspólnocie i poza nią nie może istnieć. Wspólnoty, w których człowiek działa, posiadają różny zakres i wykazują się zróżnicowaną doniosłością społeczną. Wspólnotą nie nazwiemy przypadkowych zbiorowości ludzkich (np. na ulicy, w wagonie), bowiem nie wyróżnia się ona określony­mi, trwałymi więzami międzyludzkimi. Wspólnotą jest np. rodzina, szkoła, zakład pracy (małe grupy spo­łeczne). Może to być również wspólnota lokalna bądź regionalna, a więc wieś, miasto, gmina, wo­jewództwo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!