UKŁAD POLITYCZNY SPOŁECZEŃSTWA

Historycznie ujmując, układ polityczny społeczeń­stwa wykształcił się ostatecznie wraz z powstaniem państwa—Ogólnie możemy powiedzieć, iż współcze­śnie do sfery polityki odnosimy .to. „wszystko, co do­tyczy całości społeczeństwa (narodu) i jego organi­zacji. Politycznymi będą oczywiście sprawy wiel­kich grup społecznych (klasa robotnicza, chłopstwo czy inteligencja — jako warstwa) oraz wielkich zbio­rowości społecznych (jak np. młodzież), a także do­tyczące ich organizacji. Chodzi więc w pierwszym rzędzie o potrzeby i interesy wielkich grup społecz­nych jako całości i ich organizacji. Układ polityczny społeczeństwa jest właśnie układem organizują­cym społeczeństwo i regulującym związki i zależno­ści w nim występujące w kontekście interesów tych grup. W życiu codziennym granice odrębności pomiędzy wspomnianymi układami są często bardzo płynne, a w zależności od sytuacji dane zjawiska wiążą się odmiennie z poszczególnymi układami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!