UKŁAD KIEROWNICZY

Może zrodzić się pytanie, jaka jest relacja pomię­dzy typologią J. Szczepańskiego, wyróżniającą układ kierowniczy społeczeństwa i układy kierowane, a or­ganizacją polityczną społeczeństwa. Spróbujmy krót­ko odpowiedzieć na to pytanie.Układ kierowniczy społeczeństwa stanowi je­go system organizacji politycznej w ścisłym, wąskim znaczeniu, przez który rozumiemy pań­stwo, partie polityczne oraz organizacje o cha­rakterze ogólnonarodowym, jak np. FJN.Organizacje te mają budowę hierarchiczną, wieloszczeblową, opartą na kryterium podziału administracyjnego państwa, Obejmując zarazem swym zasięgiem oddziaływania wszystkie śro­dowiska danego obszaru lub regionu. Ma to istotne znaczenie dla kontroli przebiegu różno­rodnych procesów społeczno-gospodarczych i politycznych, niezależnie od tego w systemie jakich organizacji — znajdujących się na da­nym terenie — procesy te przebiegają.W które wyrażają i sumują postulaty płynące z różnych poziomów organizacji życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!