UKŁAD EKONOMICZNY

Układ ekonomiczny (baza ekonomiczna lub inaczej mówiąc: ekonomika) obejmuje stosunki własnościo­we oraz wszystko to co dotyczy produkcji, podzia­łu i wymiany dóbr jako wyrazu stosunków mię­dzyludzkich. W danym przypadku chodzi nam o ten rodzaj stosunków międzyludzkich, który w różny sposób związany jest przede wszystkim z produkcją i    wymianą dóbr wytwarzanych, z kooperacją w pro­cesie produkcji i wymiany itp. Stosunki podziału są więc wtórne wobec stosunków związanych z produk­cją i wymianą. Całość wymienionych stosunków na­zywamy stosunkami ekonomicznymi.Wyodrębniliśmy wyżej układ socjalny, bowiem we współczesnych społeczeństwach, zwłaszcza socjali­stycznych, układ socjalny jest bardzo rozbudowa­ną sferą stosunków społecznych. Układ ten obejmu­je m. in. oświatę i szkolnictwo wyższe, instytucje podwyższania kwalifikacji, ochronę zdrowia, zabez­pieczenie socjalne, mieszkania, sport i turystykę. W całości jest to więc obszerny sektor usług mają­cych zasadnicze znaczenie dla wszechstronnego roz­woju każdego człowieka, dla rozwoju bądź zachowa­nia jego fizycznych i intelektualnych sił.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!