UDZIAŁ W PROCESACH DECYZYJNYCH

Realizował również politykę  społecznych i w związku z tym podej­mował środki przeciwdziałające ujawnianiu różnic potrzeb i interesów jednostkowych i grupowych. By­ła to w zasadzie trafna polityka.Udział jednostek i grup społecznych w procesach decyzyjnych w społeczeństwie socjalistycznym jest zróżnicowany. Składa się na to kilka przyczyn, a przede wszystkim rozbudowany społeczny podział pracy, i co za tym idzie równie rozwinięty system organizacji i zarządzania obejmujący poszczególne sfery życia społecznego i posiadający strukturę po- ziomo-pionową. W układzie poziomym będą to pod­stawowe jednostki gospodarcze, oświaty i wychowa­nia, kultury, administracyjne (m. dn. gmina), podsta­wowe organizacje partyjne, jednostki (np. koła) róż­nych organizacji społecznych itp. W układzie pio­nowym będą to natomiast różnego rodzaju jedno­stki regulacyjne, zbudowane według struktury bran­żowej (m. in. zjednoczenia przemysłowe) lub tery­torialno-administracyjnej (np. województwo, zarząd lub komitet wojewódzki).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!