UCHYBIANIE WOLNOŚCI

Wolność ta me może jednak uchybiać godności ludzkiej, nie mo­że godzić w sprawiedliwqść społeczną. Podobnie rzecz się ma z równością. W ogólnym ujęciu taki jest ten porządek wartości, zwany również syste­mem wartości ideologii klasy robotniczej. W warun­kach Polski system tych wartości stał się powszech­ny i jest uznawany przez poszczególne grupy spo­łeczne (klasy i warstwy), choć nie zawsze konse­kwentnie jest stosowany przez ludzi w życiu codzien­nym. Wartości ideologiczne socjalizmu znajdują wy­raz w programach PZPR i stronnictw sojuszniczych, zas ich realizacja jest zagwarantowana aktem prawnym rzędu, jakim jest Konstytucja PRL (por. zwłaszcza rozdziały: ustrój polityczny, ustrój społeczno-gospodarczy, podstawowe prawa i obowiązki obywateli).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!