U PODSTAW KOORDYNACJI

U podstaw tej ko­ordynacji leży bowiem podział funkcji w sterowa­niu procesami rozwoju społecznego, który aktualnie w Polsce wyraża się na przykład w formule: „Partia kieruje — rząd rządzi”.Organizacyjno-techniczna funkcja społeczna wła­dzy politycznej znalazła interesiljącą interpretację u F. Ryszki („Wstęp do nauki o polityce”), który wspo­mnianą funkcję określa jako techniki społeczne. Można by je również nazwać technikami współżycia społecznego. Przez techniki społeczne Ryszka rozu­mie: „zastosowanie względnie działanie techniki na życie społeczne, ale także powtarzalność pewnych faktów zbiorowych powodującą odpowiednie zasady postępowania — bądź przyjęte spontanicznie przez społeczeństwo, bądź ustalone w sposób normatyw­ny. Nie jest to tożsame z zasadą moralną, albowiem technikom społecznym brak jest elementu ocen war­tościujących lub zjawiają się one dopiero później”. Stosowanie tych technik wymaga nadzoru i kierow­nictwa, które urzeczywistnia administracja, również i państwowa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!