TYPOWE SPOŁECZEŃSTWO

Rozpatrzmy obecnie przykład typowego społeczeń­stwa kapitalistycznego. W społeczeństwie tym z re­guły istnieje kilka partii reprezentujących interesy różnych grup burżuazji i klasy robotniczej. Repre­zentując interesy określonych grup każda z partii burżuazyjnyeh odwołuje się jednocześnie do podsta­wowych interesów burżuazji jako całości (np. obro­na prywatnej, kapitalistycznej własności środków produkcji). W społeczeństwie kapitalistycznym wy­stępują również partie reprezentujące interesy dro­bnomieszczaństwa czy też bogatego chłopstwa, któ­re także należy zaliczyć do partii burżuazyjnyeh. Obok nich działają partie socjaldemokratyczne, re­prezentujące pewne odłamy klasy robotniczej, przy czym i one w zasadzie również wyrażają interesy drobnomieszczaństwa. Notabene większość partii so­cjaldemokratycznych, działających na Zachodzie, wyrzekła się w swych programach idei rewolucji so­cjalistycznej i panowania politycznego klasy robot­niczej głosząc koncepcję zgody klasowej pomiędzy proletariatem i burżuazją.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!