SZTUKA W PODWÓJNYM ZNACZENIU

O   polityce można powiedzieć, że jest sztuką i to w podwójnym znaczeniu. Z jednej strony, decyzje polityczne rzadko kiedy podejmowane są w warun­kach pewności co do skutków społecznych propono­wanych rozwiązań. Podejmując przykładowo daną decyzję na szczeblu państwa, a dotyczącą wielkich zbiorowości ludzkich, można przewidzieć jak zacho­wa się większość ludzi. Dla polityka-praktyka nie jest jednak obojętne jak duża będzie ta więk­szość, jakie będzie natężenie tych zachowań w czasie itp. Są to sprawy trudno wymierne. Umiejętność wyważenia ich wymaga wiedzy, doświadczenia, wy­czucia nastrojów społecznych. Umiejętność taką moż­na nazwać swoistą sztuką również dlatego, że każda decyzja polityczna i wynikające z niej działania win­ny być należycie uzasadnione, a więc winny być rozumowo i emocjonalnie przekonujące. Z drugiej strony, o polityce mówi się również, że jest nauką — czyli uporządkowaną wiedzą o intere­sach społecznych i prawach rządzących ich kształ­towaniem, o sprzecznościach tych interesów, o or­ganizacji społeczeństwa i władzy, o mechanizmach politycznego decydowania i ich prawach

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!