SZEROKO POJĘTY SYSTEM

W szeroko pojętym systemie organizacji politycz­nej społeczeństwa ważne miejsce zajmują towarzy­stwa przyjaźni między narodami, a przede wszyst­kim Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, któ­re działa od 1946 r. Odrębny problem stanowi miejsce organizacji spo­łecznych (np. związków wyznaniowych, stowarzy­szeń zawodowych, regionalnych), wchodzących w skład układu kierowanego, tzw. względnie niezależ­nego. Organizacje te w różnych sytuacjach mogą ustosunkować się do takich czy innych ważnych kwe­stii politycznych, nabierając w ten sposób istotnych cech polityczności i stają się jednym z ogniw repre­zentujących interesy polityczne danej grupy społe­cznej. Spełniają one wobec tego doraźne funkcje organizacji politycznej, chociaż ze swego statusu nie są takimi organizacjami. Dla przykładu jesienią 1975 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Eko­nomicznego zorganizował cykl konferencji, na któ­rych dokonano analizy polityki społeczno-gospodar­czej w łatach siedemdziesiątych i zgłoszono szereg postulatów, które zostały przekazane kierownictwu politycznemu kraju. Inny przykład. Jesienią 1976 r. prasa opublikowała oświadczenie episkopatu kościo­ła katolickiego, w kitórym ten wyraził poparcie dla poczynań rządu zabezpieczających ład i porządek w kraju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!